Werkveld - Permits

Earth removal permit

This page is only available in dutch.


Ontgronding (vergunning / melding)

Als u in de bodem gaat graven is sprake van een ‘ontgronding’. Als u een vijver aanlegt, een kuil of een sloot graaft bent u bezig met ontgronden. Het maakt daarbij niet uit of u de grond ter plaatse verwerkt of afvoert. Ontgronden is dus meer dan het winnen van grondstoffen zoals klei, zand en grind.

De Ontgrondingenwet (Ow) verbiedt het zonder vergunning of melding ontgronden van de bodem. In de regel is Gedeputeerde Staten van de provincie het bevoegd gezag om een vergunning te verlenen of een melding te accepteren.

Het kan zijn dat op grond van een Omgevingsverordening van uw provincie een ontgronding is vrijgesteld van de vergunning- of meldingsplicht. In dat geval is geen vergunning of melding noodzakelijk.

Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Ondiepe ontgrondingen (bijv. tot 3 meter) met beperkte oppervlakte (bijv. tot 400 m2) en tot beperkte hoeveelheden (bijv. 500 m3);
  • Ontgrondingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van land-, tuin- en/of bosbouw;
  • Ontgrondingen die worden verricht voor grondboringen en het maken van putten, het leggen van kabels en buizen in de grond.

Iedere provincie hanteert haar eigen uitgangspunten en randvoorwaarden voor vrijstellingen en/of meldingen bij ontgrondingen. Als u wilt weten of uw ontgronding is vrijgesteld van de vergunning- of meldingsplicht, dan dient u de eigen provinciale verordening te raadplegen.

De Ontgrondingenwet bepaalt dat vergunningen worden verleend na afweging van alle bij de ontgronding betrokken belangen, waaronder economische en financiële belangen, archeologische en cultuurhistorische belangen, milieubelangen, natuur- en landschapsbelangen, belangen van het bedrijfsleven, waterwinning, ruimtelijke ordening, visserij, waterhuishouding, verkeer, recreatie en geologische belangen. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van deze belangen.

Een vergunningprocedure duurt in principe zes maanden. Wanneer het om een complexe situatie gaat, kunnen Gedeputeerde Staten deze zogenaamde beslistermijn verlengen.

Bij eenvoudige ontgrondingen, waarbij niet of nauwelijks andere belangen zijn betrokken, kan vaak afgeweken worden van de uitgebreide procedure, zoals die voor de meeste ontgrondingen wordt gevolgd. Dit is het geval indien het gaat om een ontgronding van ten hoogste één hectare.

Aelmans Tuinbouw Advies kan samen met u uitzoeken wat in uw concrete geval van toepassing is en u begeleiden bij het aanvragen van de ontgrondingsvergunning of het doen van de melding. Wij werken de daarbij noodzakelijke rapporten voor u uit, zodat het traject zo snel en soepel mogelijk wordt doorlopen.

More info?
Mr. ing. H.N.J.M. (Hub) Steins Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling / Juridisch adviseur 06 - 20 39 78 03
hsteins@aelmans.com
Mr. ing. H.N.J.M. (Hub) Steins
 
View the entire team of Permits ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding