Werkveld - Permits

Demolition permit

This page is only available in dutch.


Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit ingevoerd. Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit kwam de sloopvergunning helemaal te vervallen en dient er voor slopen een sloopmelding gedaan te worden via het omgevingsloket. Onder Bouwbesluit 2012leest u meer over de sloopmelding.

Bouwbesluit 2012

Het nieuwe Bouwbesluit 2012 is per 1 april 2012 in werking getreden en bevat voorschriften voor het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Hieronder staan de belangrijkste aspecten van het nieuwe Bouwbesluit over het slopen en asbest uitgewerkt. Naast het Bouwbesluit gelden ook de regels uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Woningwet. Met het in werking treden van het Bouwbesluit 2012 wijzigt ook de Woningwet en het Asbestverwijderingsbesluit.

Sloopmelding in plaats van sloopvergunning

Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit is de omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken volgens de Woningwet vervallen. In plaats daarvan geldt nu een meldingsplicht. Het is echter mogelijk dat volgens andere wetgeving zoals de Monumentenwet wel voor het slopen een vergunning nodig is.Paragraaf 1.7 ‘Procedure sloopwerkzaamheden' bevat voorschriften voor de sloper. Dit is degene die ook de sloopmelding doet. Ook een ander mag onder voorwaarden deze melding doen. Echter als de sloop plaatsvindt zonder melding, is degene die sloopt de overtreder van het verbod in de Woningwet (artikel 1.5).De toelichting op deze paragraaf benadrukt dat de invoering van een meldingsplicht in plaats van een vergunningplicht geen enkele verlaging van de prioriteiten voor de asbestverwijdering betekent. Het is de bedoeling dat de sloopmelding wordt opgenomen in het omgevingsloket.

Wanneer is een sloopmelding verplicht?

Een sloopmelding is verplicht wanneer meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd. Bij kleine verbouwingen zonder asbest is dus geen sloopmelding nodig. Dit betekent dat wanneer bij een kleine verbouwing asbest wordt aangetroffen, er alsnog een sloopmelding noodzakelijk is voordat verwijdering van het asbest plaatsvindt. Een sloopmelding is niet verplicht wanneer beroepsmatig of bedrijfsmatig verwijdering van strikt in het besluit omschreven asbesthoudende toepassingen plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen. Verder zijn van de meldingsplicht vrijgesteld een sloop:

  • als gevolg van een besluit volgens artikel 13 van de Woningwet
  • de toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom
  • van een seizoensgebonden bouwwerk

Termijn sloopmelding

De melding moet minimaal vier weken voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Het bevoegd gezag kan afwijken van deze termijn, bijvoorbeeld in gevallen van een directe noodzaak tot sloop bij een calamiteit. In bepaalde gevallen van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden mag deze termijn tot 5 werkdagen worden beperkt. Dit kan als de normale termijn zou leiden tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot. Ook geldt een termijn van 5 werkdagen voor particulieren die zelf strikt in het besluit omschreven hechtgebonden asbesthoudende toepassingen verwijderen. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbesthoudende golfplaten met een maximum van 35 vierkante meter per (kadastraal) perceel.In artikel 1.33 van het Besluit staat dat degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van de sloopwerkzaamheden het bevoegd gezag hierover moet informeren. Ook moet deze persoon het bevoegd gezag uiterlijk een werkdag na de beëindiging van de werkzaamheden dit melden.

Aan te leveren gegevens bij een sloopmelding

De indiener van de sloopmelding moet bij de melding bepaalde gegevens overleggen. In artikel 1.26 lid 6 staat dat het ondermeer gaat om de volgende gegevens:

  • de naam en het adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
  • een asbestinventarisatierapport
  • De naam en het adres van degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren hoeft pas twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de werkzaamheden aan het bevoegd gezag gemeld te worden.

Niet alle gegevens aangeleverd, wat dan?

Een sloopmelding is alleen ingediend als alle in artikel 1.26 genoemde gegevens met het meldingsformulier zijn aangeleverd. Als er gegevens ontbreken, dan is de sloop dus niet gemeld. Het bevoegd gezag kan in dit geval handhavend optreden door een zogenoemde (preventieve) herstelsanctie.

Aanleveren asbestinventarisatie

Het Bouwbesluit bepaalt niet wanneer een asbestinventarisatierapport aangeleverd moet worden. Dit is geregeld in artikel 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. In Artikel 4 van dat besluit staan de uitzonderingen daarop. Zo hoeft er bijvoorbeeld geen asbestinventarisatierapport meegeleverd te worden als het bouwwerk na 1 januari 1994 gebouwd is. In het Bouwbesluit staat dat wanneer op basis van het Asbestverwijderingsbesluit een asbestinventarisatierapport verplicht is, dit rapport ook met de sloopmelding moet worden ingeleverd.


De indieningswijze van de sloopmelding

De sloopmelding kan digitaal gedaan worden via het omgevingsloket. Daarnaast kan ook een papieren formulier worden gebruikt. Dit formulier kan zelf samengesteld worden op het omgevingsloket.

More info?
Mr. ing. H.N.J.M. (Hub) Steins Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling / Juridisch adviseur 06 - 20 39 78 03
hsteins@aelmans.com
Mr. ing. H.N.J.M. (Hub) Steins
 
View the entire team of Permits ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding