Uitdagingen nieuw GLB tuinbouwbedrijven

Van 1 maart tot en met 15 mei is het weer mogelijk uw gecombineerde opgave in te dienen. Onderdeel hiervan is de aanvraag subsidie die voortkomt uit GLB. Het doel van het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk landbouwbeleid) is om de landbouw te verduurzamen en toekomstbestendige boeren sterker te belonen. Regelingen zoals de basispremie, ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) ziet u terug in het nieuwe GLB. Er zijn ook nieuwe regelingen ten opzichte van het voorgaande GLB.

De belangrijkste regelingen rond het nieuwe GLB worden hieronder voor u op een rijtje gezet:

  • Basispremie die bestaat uit een bedrag van €220,- per subsidiabele hectare land- of tuinbouwgrond.
  • Extra betaling van €54,- bovenop de basispremie per hectare, voor de eerste 40 hectare subsidiabele land- of tuinbouwgrond.
  • Eco-regeling die bestaat uit een extra betaling van €60,- (klasse brons), €100,- (klasse zilver) of €200,- (klasse goud) per hectare subsidiabele land- of tuinbouwgrond.
  • Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Wat verandert er concreet

Om de basispremie te ontvangen dient er voldaan te worden aan normen en eisen. Dit zijn, naast de verplichtingen uit het 7de actieprogramma nitraatrichtlijn, de zogeheten Goede landbouw- en milieucondities (GLMC) en de beheerseisen (RBE’s). Zoals hierboven te lezen, kan er naast de basispremie ook een extra betaling ontvangen worden wanneer er aan de eco-regeling wordt deelgenomen. De eco-regeling bestaat uit twee onderdelen.

1. Het eerste onderdeel is een puntensysteem die toetst of er wordt voldaan aan de instapeis.

Het puntensysteem bestaat uit de thema’s: klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit. Ieder thema stelt vereisten aan de te halen punten per hectare op het betreffende thema. Worden de punten per hectare van alle thema’s behaald? Dan voldoet u aan de instapeis.

2. Het tweede onderdeel is een waardebepaling die nagaat of uw bedrijf in de klasse brons (€60,- per ha), zilver (€100,- per ha) of goud (€200,- per ha) terecht kan komen.

Dit onderdeel bepaald dus uiteindelijk ook hoe hoog de eco-premie uitvalt per hectare.

Wat is er van belang?

Van belang is dat de beheerseisen (RBE’s) en de Goede landbouw- en milieucondities GLMC’s in het oog gehouden worden zodat de basispremie ontvangen wordt. Schenk hierbij extra aandacht aan de regels rondom bufferstroken langs sloten, die vanuit het 7de actieprogramma niet bemest mogen worden en waarop geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden

Ga vervolgens na of het voor uw bedrijf interessant kan zijn om deel te nemen aan de eco-regeling. In veel gevallen is in 2023 met een aantal kleine aanpassingen in bedrijfsvoering een stap naar een hogere klasse te behalen. Denk daarbij aan de teelt van rustgewassen in combinatie met vroeg te oogsten gewassen of de teelt van eiwitbindende gewassen in combinatie met een andere “hoofdteelt”. Door kritisch te kijken in welke periode een bepaald gewas op het perceel staat is het mogelijk meerdere eco-regelingen in te zetten waardoor de investering al snel rendabel kan worden. Denk er ook aan dat dit jaar landschapselementen meetellen voor de basispremie en gunstig kan meetellen in het behalen van de punten bij ecoregelingen.

In de praktijk zien we dat dat met enkele aanpassingen de klasse zilver of zelfs goud haalbaar is. Bedenk hierbij wel dat het oplossen van deze puzzel meer tijd kost dan de opgave in voorgaande jaren. Uiteraard zijn uw Aelmans bedrijfsadviseur graag bereid u hierbij te helpen.

Meer informatie?
Dhr. G. (Guido) Nabben 06 57 26 62 97
gbannen@aelmans.com

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden:Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding